Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Akty prawne

Akty prawne Nr 3/2005

Uchwa?y Senatu

 

Uchwa?a Nr  1

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Senatu.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U.  Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat uchwala Regulamin Senatu w brzmieniu jak w za??czniku do uchwa?y.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Za??cznik do Uchwa?y Nr 1
Senatu UWM
z dnia 23 wrze?nia 2002 r.

Regulamin Senatu
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego
w Olsztynie

I.  Postanowienia ogólne

1. Sk?ad Senatu oraz jego kompetencje okre?la ustawa z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), ustawa z 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) oraz Statut Uniwersytetu.
2. Senat wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz mi?dzy posiedzeniami przy pomocy wy?onionych ze swego sk?adu komisji; Senat wykonuje swoje zadania we wspó?dzia?aniu z radami wydzia?ów.
3. Oprócz uprawnie? i zada? okre?lonych w ustawie o szkolnictwie wy?szym  i w Statucie Senat posiada tak?e uprawnienia opiniodawcze. Rektor mo?e zwróci? si? do Senatu o opini? w ka?dej sprawie, któr? uzna za wa?n? ze wzgl?du na dobro Uniwersytetu.

II. Posiedzenia  Senatu

1. Posiedzenia Senatu odbywaj? si? zgodnie  z przyj?tym przez Senat planem pracy nie rzadziej ni? raz na dwa miesi?ce, z wyj?tkiem okresu wakacji letnich.
2. Posiedzenia nie przewidziane w planie pracy s? posiedzeniami nadzwyczajnymi.
3. Posiedzenie Senatu zwo?uje rektor ustalaj?c jednocze?nie dzie? i godzin? jego otwarcia oraz projekt porz?dku obrad. Zawiadomienie powinno nast?pi? najpó?niej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
4. Nadzwyczajne posiedzenie Senatu mo?e by? zwo?ane na ??danie co najmniej 1/5 sk?adu osobowego Senatu. Zwo?anie posiedzenia nadzwyczajnego powinno nast?pi? w ci?gu 3 dni od dnia zg?oszenia wniosku.
5. Obrady Senatu s? jawne.
6. Ze wzgl?du na przedmiot obrad w posiedzeniu mog? uczestniczy? zaproszeni go?cie. Zaproszeni go?cie maj? prawo zabierania g?osu podczas posiedzenia.
7. Obradom Senatu przewodniczy rektor.
8. W razie nieobecno?ci rektora obradom przewodniczy wyznaczony prorektor.
9. Z posiedzenia Senatu sporz?dza si? protokó?. Protokó? udost?pniany jest na kolejnym posiedzeniu cz?onkom Senatu i innym osobom bior?cym udzia? w obradach w celu zg?oszenia uwag do sporz?dzonego pro-toko?u lub w celu autoryzacji wypowiedzi. Protokó?, do którego nie wniesiono za-strze?e?, uwa?a si? za przyj?ty, co potwierdza podpisem Rektor – przewodnicz?cy Senatu.

III. Podejmowanie uchwa?

1. Uchwa?y Senatu zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków Senatu.
2. Uchwa?y Senatu dotycz?ce przyj?cia i zmiany Statutu zapadaj? wi?kszo?ci? 2/3 g?osów statutowego sk?adu Senatu po zasi?gni?ciu opinii zwi?zków zawodowych dzia?aj?cych w uczelni.
3. Uchwa?y senatu wymagaj? zapisu w rejestrze uchwa?, opinie natomiast rejestrowane s? w protoko?ach z posiedze?.
4. G?osowanie odbywa si? jawnie, chyba ?e dotyczy spraw osobowych. O wprowadz-niu tajno?ci g?osowania w innych sprawach decyduje ka?dorazowo Senat.
5. Senat uchyla uchwa?? rady wydzia?u niezgodn? z przepisami ustawowymi lub Statutem oraz mo?e uchyli? uchwa?? rady wydzia?u naruszaj?c? wa?ny interes Uniwersytetu.
6. W razie podj?cia przez Senat uchwa?y niezgodnej z przepisami ustawowymi  lub Statutem Uniwersytetu, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwo?uje posiedzenie Senatu celem ponownego rozpatrzenia uchwa?y. Je?eli Senat nie zmieni albo nie uchyli uchwa?y, rektor przekazuje j? do rozstrzygni?cia Ministrowi Edukacji Narodowej.
7. W razie podj?cia przez Senat uchwa?y naruszaj?cej wa?ny interes Uniwersytetu, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwo?uje posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwa?y. Uchwa?a wchodzi w ?ycie, je?eli Senat wi?kszo?ci? co najmniej 3/4 g?osów przy udziale co najmniej 2/3 swojego statutowego sk?adu wypowie si? za jej utrzymaniem.

IV. Komisje

1. Senat w drodze uchwa?y ustanawia komisje sta?e, okre?laj?c w uchwale przedmiotowy zakres ich dzia?ania.
2. Senat mo?e ustanawia? komisje dora?ne.
3. W sk?ad komisji Senat mo?e powo?a? osoby spoza swojego grona.
4. Przy wykonywaniu zada? komisje mog? wspó?pracowa? ze specjalistami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.
5. Komisje badaj? problemy w zakresie swojej w?a?ciwo?ci i przedstawiaj? Senatowi wnioski, stanowiska lub opinie.

V. Postanowienia ko?cowe

1. Zmiany regulaminu wymagaj? uchwa?y Senatu.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia przez Senat.

 

Uchwa?a Nr  2

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: powo?ania sta?ych komisji senackich na kadencj? 2005-2008.

Na podstawie § 12 Statutu Uniwersytetu stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Senat ustanawia nast?puj?ce sta?e komisje senackie:

1) Senacka Komisja Rozwoju Uczelni i Bud?etu
• Zadania:
- opiniowanie wniosków maj?cych wp?yw na rozwój naukowo-dydaktyczny, strukturalny i materialny Uniwersytetu oraz inspirowanie dzia?a? s?u??cych rozwojowi uczelni,
? przedstawianie opinii i propozycji  do planu finansowo-rzeczowego uczelni oraz opiniowanie spraw z zakresu gospodarki finansowej uczelni.
• Sk?ad osobowy:
- Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Stefan SMOCZY?SKI,
- Cz?onkowie:
o dziekani wydzia?ów,
o przedstawiciele zwi?zków zawodowych,
o przedstawiciel Samorz?du Studenckiego,
o przedstawiciel Samorz?du Doktorantów.
  
2) Senacka Komisja do spraw Kadrowych
• Zadania:
- opiniowanie polityki kadrowej uczelni oraz przedstawianie propozycji w zakresie kierunków rozwoju kadrowego uczelni oraz rozwoju uprawnie? akademickich,
- opiniowanie zasad przyznawania nagród i wyró?nie?.
• Sk?ad osobowy:
- Przewodnicz?cy – prof. dr hab. Jan KUCHARSKI,     
- Cz?onkowie:
o przedstawiciele kierownictw wydzia?ów,
o przedstawiciele zwi?zków zawodowych,
o przedstawiciel Samorz?du Studenckiego,
o przedstawiciel Samorz?du Doktorantów.

3)  Senacka Komisja do spraw Dydaktycz-nych
• Zadania:
- przestawianie opinii i propozycji w zakresie realizacji przez uczelni? zada? dydaktycznych i kierunków dzia?a? s?u??cych unowocze?nianiu kszta?ce-nia w Uniwersytecie.
• Sk?ad osobowy:
- Przewodnicz?cy - dr hab. Ewa KLIMIUK, prof. UWM,
- Cz?onkowie:
o prodziekani ds. dydaktycznych,
o przedstawiciele zwi?zków zawodowych,
o przedstawiciel Samorz?du Studenckiego,
o przedstawiciel Samorz?du Doktorantów.

4) Senacka Komisja Nauki
• Zadania:
- opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu organizacji i programowania nauki w uczelni.
• Sk?ad osobowy:
- Przewodnicz?cy - prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI,
- Cz?onkowie:
o prodziekani ds. nauki,
o przedstawiciele zwi?zków zawodowych,
o przedstawiciel Samorz?du Studenckiego,
o przedstawiciel Samorz?du Doktorantów.

5)  Senacka Komisja Wspó?pracy z Zagranic?
• Zadania:
- opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu wspó?pracy z zagranicznymi placówkami naukowymi i innymi instytucjami.
• Sk?ad osobowy:
- Przewodnicz?cy prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI,
- Cz?onkowie:
o w?a?ciwi prodziekani lub przedstawiciele rad wydzia?ów,
o przedstawiciele zwi?zków zawodowych,
o przedstawiciel Samorz?du Studenckiego,
o przedstawiciel Samorz?du Doktorantów.

6) Senacka Komisja Statutowa
• Zadania:
- rozpatrywanie wniosków w sprawie zmian lub uzupe?nie? do Statutu i przedstawianie ich Senatowi,
- rozpatrywane sporów kompetencyjnych na podstawie zapisów prawnych Statutu.
• Sk?ad osobowy:
- Przewodnicz?cy - dr hab. Andrzej KUNCEWICZ, prof. UWM,
- Cz?onkowie:
o przedstawiciele rad wydzia?ów,
o przedstawiciele zwi?zków zawodowych,
o przedstawiciel Samorz?du Studenckiego,
o przedstawiciel Samorz?du Doktorantów.

§ 2
1. Komisje wybieraj? ze swego sk?adu zast?pców przewodnicz?cych komisji. Zast?pca Przewodnicz?cego pe?ni obowi?zki przewodnicz?cego w razie jego nieobec-no?ci oraz obowi?zki powierzone mu przez przewodnicz?cego.
2. W imieniu komisji dokumenty podpisuje przewodnicz?cy.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  3

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: powo?ania Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat powo?uje Komisj? Skrutacyjn? w nast?puj?cym sk?adzie:

• Przewodnicz?ca – dr hab. Barbara GOLI?SKA, prof. UWM,
• Cz?onkowie:
- dr Marek CIAK,
- dr Rados?aw CELLMER,
- dr hab. Miros?aw GORNOWICZ,
- dr Halina TA?SKA.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  4

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 75 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, Senat uchwala co nast?puje:

§ 1
W § 2 Statutu dodaje si? ust. 6 w brzmieniu:
„6. Uniwersytet mo?e prowadzi? szko?? gimnazjaln? i ponadgimnazjaln?. Nadzór pedagogiczny nad dzia?alno?ci? szko?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej sprawuje Warmi?sko-Mazurski Kurator O?wiaty na podstawie odr?bnych przepisów.”

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  5

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego  w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na za?o?enie i prowadzenie szko?y publicznej „23 Gimnazjum Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2576 z pó?n. zm.), § 2 ust. 6 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na za?o?enie i prowadzenie szko?y publicznej „23 Gimnazjum Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów z siedzib? w Olsztynie”.

§ 2
1. Organem za?o?ycielskim Gimnazjum jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.
2. Organem prowadz?cym Gimnazjum jest Rektor Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
3. Nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum  na podstawie odr?bnych przepisów sprawuje Warmi?sko-Mazurski Kurator O?wiaty.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  6

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na za?o?enie i prowadzenie szko?y publicznej „XII Liceum Ogólnokszta?c?ce Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2576 z pó?n. zm.), § 2 ust. 6 Statutu Uniwersytetu stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na za?o?enie i prowadzenie szko?y publicznej „XII Liceum Ogólno-kszta?c?ce Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów z siedzib? w Olsztynie”.

§ 2
1. Organem za?o?ycielskim Liceum jest Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie.
2. Organem prowadz?cym Liceum jest Rektor Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.
3. Nadzór pedagogiczny nad Liceum na podstawie odr?bnych przepisów sprawuje Warmi?sko-Mazurski Kurator O?wiaty.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  7

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na przyj?cie nieruchomo?ci gruntowej, zabudowanej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Ba?tyckiej 4.

§ 1
Na podstawie § 10, ust. 1 Statutu Uniwersytetu Senat wyra?a zgod? na przyj?cie w formie darowizny od Towarzystwa Przyjació? Katolickiego Liceum Ogólnokszta?c?cego prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomo?ci gruntowej po?o?onej w Olsztynie przy ul. Ba?tyckiej 4 oznaczonej w ewidencji jako dzia?ka nr 7 obr?b 33 m. Olsztyn, o powierzchni 0,3351 ha (wyrys z mapy ewidencyjnej – za?.) oraz zwi?zanego z nim prawa w?asno?ci budynku szko?y o powierzchni u?ytkowej 2 345,22 m2, kompleksu gara?y o powierzchni u?ytkowej  108,80 m2 wraz z maj?tkiem ruchomym.
Warto?? rynkowa nieruchomo?ci zosta?a oszacowana przez rzeczoznawc? maj?tkowego  i wynosi 3 393 000 z?.

§ 2
Senat upowa?nia Rektora i Kanclerza do przyj?cia nieruchomo?ci, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  8

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: utworzenia Regionalnego Centrum Informatycznego.

Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), § 21 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi si? co nast?puje: 

§ 1
Senat wyra?a zgod? na utworzenie - w porozumieniu z Marsza?kiem Województwa Warmi?sko-Mazurskiego oraz Prezydentem Miasta Olsztyn - Regionalnego Centrum Informatycznego jako jednostki ogólnouczelnianej.

§ 2
Do zada? Regionalnego Centrum Informatycznego nale?a?o b?dzie w szczególno?ci:
1) kszta?cenie i doskonalenie zawodowe pracowników instytucji publicznych i niepublicznych z zakresu technologii informatycznych;
2) doradztwo informatyczne na rzecz osób fizycznych i prawnych;
3) popularyzacja wiedzy informatycznej w uczelni i w regionie.

§ 3
Kierownika Regionalnego Centrum Informatycznego powo?ywa? b?dzie Rektor spo?ród pracowników Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.


§ 4
Zasady funkcjonowania i finansowania Regionalnego Centrum Informatycznego okre?li regulamin zatwierdzony przez Rektora.

§ 5
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  9

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z 2005 r.) stanowi si? co nast?puje: 

§ 1
Senat akceptuje projekt utworzenia w Uniwersytecie Warmi?sko-Mazurskim w Olsztynie Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego.

§ 2
Zasady funkcjonowania Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego okre?li regulamin zatwierdzony przez rektora.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  10

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.


w sprawie: utworzenia w Katedrze UNESCO studiów podyplomowych „Przygotowanie nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego”.


Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz Zarz?dzenia Nr 10 Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 r. w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami, Senat uchwala co nast?puje:
 
§ 1
1. Senat uznaje za celowe utworzenie w Katedrze UNESCO studiów podyplomowych „Przygotowanie nauczycieli z zakresu doradztwa zawodowego”.
2. Opini? w tej sprawie nale?y przed?o?y? Departamentowi Kszta?cenia i Doskonalenia Nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

§ 2
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  11

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: przyznania Honorowej Odznaki Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie § 3 i § 10 Statutu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie, Senat uchwala co nast?puje:

§ 1
Za wieloletni?, zaanga?owan? prac? naukowo-dydaktyczn? w reprezentowanych dziedzinach nauki oraz dzia?alno?? na rzecz ?rodowiska akademickiego HONOROW? ODZNAK? otrzymuj?:
- dr hab. Andrzej G?SIOROWSKI, prof. UWM,
- dr hab. Marian HOLONA, prof. UWM,
- prof. dr hab. Kazimierz KORNACKI,
- dr hab. Eugeniusz ?API?SKI, prof. UWM,
- prof. dr hab. Eugenia MALEWSKA,
- ks. dr hab. Tadeusz ROGALEWSKI, prof. UWM,
- prof. dr hab. Robert ROWI?SKI,
- prof. zw. dr hab. Jan RYCHLEWSKI,
- dr hab. Tadeusz SOKO?OWSKI, prof. UWM,
- prof. zw. dr hab. Stanis?aw WAJDA.

§ 2
Za wieloletni?, aktywn? dzia?alno?? spo?eczn? na rzecz ?rodowiska akademickiego w ramach zwi?zku zawodowego – z okazji 100-lecia powstania Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego  HONOROW? ODZNAK? otrzymuje:
- dr Danuta KOWALSKA,
- Janina MIASTKOWSKA,
- dr Teresa PIETRASZEK.

§ 3
Za zas?ugi we wspó?pracy z Wydzia?em Nauki o ?ywno?ci, przede wszystkim z Katedr? Mleczarstwa i Zarz?dzania Jako?ci?, w szczególno?ci za wspieranie dzia?alno?ci statutowej tej jednostki przez Firm? TEWES-BIS w Bar-czewie, HONOROW? ODZNAK? otrzymuje:
- Janusz SKOWRO?SKI prezes Firmy TEWES-BIS w Barczewie.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  12

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: upowa?nienia Rektora do zaci?gania zobowi?za?.

§ 1
Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie upowa?nia Rektora do zaci?gania zobowi?za? finansowych dla zabezpieczenia nale?ytego wykonania umów wynikaj?cych z realizacji programów unijnych.

§ 2
Senat Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie upowa?nia Rektora do sk?adania o?wiadcze? w imieniu Uniwersytetu o poddaniu si? egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 i 5 kodeksu post?powania cywilnego.

§ 3
Traci moc Uchwa?a Nr 261 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 kwietnia 2005 roku.

§ 4
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.
 
Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Uchwa?a Nr  13

Senatu  Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 wrze?nia 2005 r.

w sprawie: wyra?enia zgody na zawarcie przez UWM porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Augsburgu, Niemcy.
 
Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
Senat wyra?a zgod? na zawarcie przez Uniwersytet Warmi?sko-Mazurski w Olsztynie porozumienia o wspó?pracy z Uniwersytetem w Augsburgu, Niemcy.

§ 2
Tekst porozumienia stanowi za??cznik do Uchwa?y.

§ 3
Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 

Zarz?dzenia Rektora
Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie


 
Zarz?dzenie Nr  24

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 4 lipca 2005 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t oraz na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), § 22 Statutu Uniwersytetu oraz Uchwa?y Nr 289 i Nr 290 Senatu UWM z 30 czerwca 2005 r. stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
Na Wydziale Bioin?ynierii Zwierz?t zmienia si? nazw?:
- Katedry ?ywienia Zwierz?t i Gospodarki Paszowej na Katedr? ?ywienia Zwierz?t i Paszoznawstwa;
- Katedry Metod Hodowlanych i Do?wiadczalnictwa na Katedr? Towaroznawstwa Ogólnego i Do?wiadczalnictwa;
- Katedry Hodowli Byd?a na Katedr? Hodowli Byd?a i Oceny Mleka;
- Katedry Owczarstwa, ?owiectwa i Hodowli Kóz na Katedr? Hodowli Owiec i Kóz;
- Katedry Hodowli Zwierz?t Futerkowych na Katedr? Hodowli Zwierz?t Futerkowych i ?owiectwa.

§ 2
Na Wydziale Nauk Spo?ecznych i Sztuki tworzy si? Katedr? Pedagogiki Opieku?czej.

§ 3
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym Zarz?dzeniem.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenie Nr  25

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 5 lipca 2005 roku

w sprawie: zmian organizacyjnych administracji Uniwersytetu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?-szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z pó?n. zm.), stanowi si? co nast?puje:

§ 1
W strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu wprowadza si? zmiany:
1) Sekcj? Cenzury i Kas przekszta?ca si? w Dzia? Kontroli Dowodów Finansowo-Ksi?gowych,
2) Sekcj? Ksi?gowo?ci przekszta?ca si?  w Dzia? Ksi?gowo?ci.

§ 2
Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu zleci dokonanie niezb?dnych czynno?ci zwi?zanych ze zmian? organizacyjn? wprowadzon? niniejszym zarz?dzeniem.

§ 3
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania z moc? obowi?zuj?c? od 1 stycznia 2005 roku.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenie Nr  26

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 10 sierpnia 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Kulturoznawstwo”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004 roku w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 roku w spra-wie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Kulturoznawstwo”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa  trzy semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenie Nr  27

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 10 sierpnia 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna j?zyka niemieckiego”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnic-twie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niej-szymi zmianami, Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004 roku w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 roku w spra-wie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie           do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co na-st?puje:


§ 1
1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna j?zyka niemieckiego”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.

§ 2
Nauka trwa  trzy semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r.  z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenie Nr  28

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 10 sierpnia 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Europejska edukacja j?zykowa”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrze?nia 2004 roku w sprawie standardów kszta?cenia nauczycieli, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 roku w spra-wie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si? co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Humanistycznym tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Europejska edukacja j?zykowa”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób legitymuj?cych si? dyplomem uko?czenia studiów wy?szych.
§ 2
Nauka trwa  jeden semestr i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.

§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Zarz?dzenie Nr  29

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko - Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 25 sierpnia 2005 roku

w sprawie: utworzenia studiów podyplomowych w zakresie: „Bezpiecze?stwo i higiena pracy z elementami ergonomii”.

Na podstawie art. 49 ust. 2 i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym Dz. U. nr 65 poz. 385 z pó?niejszymi zmianami, Zarz?dzenia nr 10 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 marca 2000 roku w sprawie ramowych zasad tworzenia i organizacji studiów podyplomowych w UWM w Olsztynie z pó?niejszymi zmianami oraz stosownie do § 4 Statutu Uniwersytetu, stanowi si?  co nast?puje:

§ 1
1. Na Wydziale Nauk Technicznych tworzy si? studia podyplomowe w zakresie: „Bezpiecze?stwo i higiena pracy z elementami ergonomii”.
2. Studia przeznaczone s? dla osób posiadaj?cych dyplom uko?czenia studiów wy?szych o kierunku technicznym lub pokrewnym.

§ 2
Nauka trwa  dwa semestry i prowadzona jest  w systemie zaocznym.

§ 3
Zasady tworzenia i organizacji studiów podyplomowych okre?la Zarz?dzenie nr 10 Rektora UWM  w  Olsztynie z  dnia 1 marca 2000 r. z pó?niejszymi zmianami.
§ 4
Zarz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem podpisania

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 


Decyzje Rektora


 
Decyzja Nr 9

Rektora Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 sierpnia 2005 roku

w sprawie: op?at wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu uko?czenia studiów, wydanie dokumentu stwierdzaj?cego uko?czenie studiów podyplomowych oraz duplikatów wy?ej wymienionych dokumentów, a tak?e wydania dodatkowego odpisu dyplomu w t?umaczeniu na j?zyk obcy.

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 12 wrze?nia 1990 roku o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. nr 65, poz. 385 z po?n. zm.), § 16 ust. 4 Rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 149, poz. 1233), stanowi si?, co nast?puje:

§ 1
1. Ustala si? op?aty wnoszone przez studentów Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie ni?ej wymienionych dokumentów:
1) legitymacji studenckiej - 5,00 z?.,
2) elektronicznej legitymacji studenckiej -  17,00 z?.,
3) indeksu  - 4,00 z?.,
4) dyplomu uko?czenia studiów - 60,00 z?.,
5) dokumentu stwierdzaj?cego uko?czenie studiów podyplomowych - 30,00 z?.,
6) dodatkowego odpisu dyplomu w t?umaczeniu na j?zyk obcy -  40,00 z?.
2. Za wydanie duplikatu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pobiera si? op?at? o  po?ow? wy?sz? ni? za wydanie orygina?u.

§ 2
Op?aty, o których mowa w § 1, studenci wnosz? na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany przez Dziekana.


§ 3
Decyzja wchodzi w ?ycie z dniem podpisania.

Rektor  prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


 


Ta strona by?a odwiedzana 3215 razy (w tym z UWM 460 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-19
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr Daniel ?ukowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa